1. Regulamin określa zasady zamawiania i zakupu materiałów drukowanych / grawerowanych.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
 3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne i/lub graficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
 5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji plików graficznych (nadesłanych i /lub wykonanych przez „Reklama-Wolomin.pl” oraz dokona płatność jeżeli tak ustaliły strony.
 6. Zamawiający może anulować Zlecenie, ale tylko do momentu w którym nie nastąpiła jeszcze produkcja. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych produktów są ściśle indywidualne i określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 7. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na wskazany przez Klienta adres firmą kurierską lub transportem własnym. Koszty dostawy określane są w trakcie składania zamówienia.
 8. Reklama-Wolomin.pl dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od nas, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
 9. Zamówienie nie zrealizowane w terminie z przyczyn innych niż losowe (np duża ilość zamówień) można zareklamować od 3 dnia następującym po terminie realizacji. Rekompensata za niezrealizowane terminowo zamówienie nie może przekroczyć 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
 10. Zastrzegamy możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia o czym klient będzie poinformowany najdalej 3 dni przed terminem realizacji. Późniejsze zmiany terminu podlegają reklamacji przez Klienta.
 11. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, koszt pakowania, podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej.
 12. Nie odpowiadamy za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, zastrzegamy prawo odmówić jego realizacji.
 13. Nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego przesłanego przez klienta lub po akceptacji produktu realizowanego przez nas.
 14. Materiały, które otrzymujemy od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie lub podanych do wiadomości klienta. Powinny być zgodne ze sztuką składu plików graficznych przeznaczonych do konkretnej technologii.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych i/lub plików.
 16. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 17. Ze względu, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących i wiele podkładów, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię. Jeżeli chcą Państwo mieć pewność co do drukowanych barw zalecamy wykonanie Proof’a.
 18. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
  b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm; za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, stosuje się bigowanie przed procesem falcowania. Dopuszczamy możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd.
  c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
  d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm,
  e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
  f) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 19. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Zgłoszenie należy wysłać na adres biuro@reklama-wolomin.pl.
 20. Czas rozpatrywania zgłoszenia od 7 do 14 dni roboczych.
 21. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki/produktu przez Klienta. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 22. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Reklama-Wolomin.pl jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. Koszty wysyłki ponosi Klient chyba, że reklamacja zostaje uwzględniona w całości Reklama-Wolomin.pl zwraca koszt dostawy w całości, a jeżeli reklamacja dotyczy tylko części to proporcjonalnie do części uznanej reklamcji.
 23. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
 24. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 25. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności

Jakie informacje gromadzimy?

Zbieramy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się na naszej stronie lub składasz zamówienie.

Przy zamawianiu lub rejestracji na naszej stronie, w zależności od przypadku, możesz zostać poproszony o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail lub adresu pocztowego.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być wykorzystywane w jeden z następujących sposobów:

Aby spersonalizować twoje doświadczenie (Twoje dane pomagają nam lepiej reagować na Twoje indywidualne potrzeby) Aby ulepszyć naszą stronę internetową (nieustannie staramy się ulepszać naszą ofertę na stronie internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Ciebie) W celu poprawy obsługi klienta (Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na twoje prośby o obsługę klienta i potrzeby wsparcia)

W celu przetwarzania transakcji Twoje dane, publiczne lub prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane lub przekazywane jakiejkolwiek innej firmie z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, innego niż w wyraźnym celu dostarczenia zakupionego produktu lub żądanej usługi.

Aby zarządzać konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją witryny

Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail Adres e-mail, który podajesz do realizacji zamówienia, będzie używany wyłącznie do wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia.

W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo twoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do twoich danych osobowych.

Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone poufne/kredytowe informacje są przesyłane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane do naszej bazy danych dostawców bram płatniczych tylko po to, aby były dostępne dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

Po transakcji twoje prywatne informacje (karty kredytowe, numery ubezpieczenia społecznego, finanse itp.) nie będą przechowywane w aktach przez okres dłużej niż 60 dni.

Czy używamy plików cookie?

Tak (pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej dostawca usług przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli na to pozwalasz), która umożliwia witrynom lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki i przechwytywanie i zapamiętywanie pewnych informacji

Używamy plików cookie, aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć elementy w koszyku, zrozumieć i zapisać twoje preferencje dotyczące przyszłych wizyt, śledzić reklamy i kompilować zbiorcze dane o ruchu na stronie i interakcji z witryną, abyśmy mogli zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia witryny w przyszłości. Możemy zawrzeć umowę z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomóc nam w lepszym zrozumieniu odwiedzających naszą witrynę. Dostawcy ci nie mogą wykorzystywać informacji zebranych w naszym imieniu, z wyjątkiem pomocy w prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności.

Jeśli wolisz, możesz wybrać, aby twój komputer ostrzegał cię za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany, lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Podobnie jak większość stron internetowych, jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie. Jednak nadal można składać zamówienia, kontaktując się z obsługą klienta.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics na naszych stronach do anonimowego zgłaszania korzystania z witryny i reklamowania się na tej stronie. Jeśli chcesz zrezygnować z google analytics monitorowania swojego zachowania na naszych stronach, skorzystaj z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje osobom trzecim?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze, o ile strony te zgodzą się zachować te informacje w tajemnicy. Możemy również ujawnić Twoje dane, gdy uznamy, że zwolnienie jest właściwe, aby przestrzegać prawa, egzekwować nasze zasady witryny lub chronić nasze lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo. Jednakże informacje o odwiedzających niepodjętym do zidentyfikowania mogą być przekazywane innym stronom w celu celów marketingowych, reklamowych lub innych zastosowań.

Rejestracji

Minimalne informacje, które musimy zarejestrować, to imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Zadamy Ci więcej pytań dotyczących różnych usług, w tym promocji sprzedaży. Jeśli nie powiemy inaczej, musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania rejestracyjne.

Możemy również zadawać inne, dobrowolne pytania podczas rejestracji niektórych usług (na przykład profesjonalnych sieci), abyśmy mogli lepiej zrozumieć, kim jesteś. Dzięki nim możemy dostosować serwis do indywidualnychi usług.

Aby pomóc nam w naszym marketingu, oprócz danych, które nam przekazujesz, jeśli się zarejestrujesz, możemy również uzyskać dane od zaufanych stron trzecich, aby pomóc nam zrozumieć, co może Cię zainteresować. Informacje \"profilowania\" pochodzą z różnych źródeł, w tym z publicznie dostępnych danych (takich jak spis wyborców) lub ze źródeł takich jak ankiety i ankiety, w których wyraziłeś zgodę na udostępnianie swoich danych. Możesz zrezygnować z udostępniania takich danych Guardianowi z tych źródeł, logując się na swoje konto i zmieniając ustawienia w sekcji prywatności.

Po zarejestrowaniu się i za Jego zgodą możemy wysyłać Ci e-maile, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Biuletyny mogą być personalizowane na podstawie tego, co czytałeś na theguardian.com. W każdej chwili możesz zdecydować się nie otrzymywać tych e-maili i będziesz mógł \"zrezygnować z subskrypcji\".

Logowanie przy użyciu poświadczeń sieci społecznościowych

Jeśli zalogujesz się do naszych witryn za pomocą logowania na Facebooku, udzielasz Facebookowi zgody na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Będzie to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia i lokalizację, które zostaną następnie wykorzystane do utworzenia tożsamości Guardiana. Możesz też użyć zdjęcia z Facebooka jako części swojego profilu. Umożliwi nam to również i Facebookowi udostępnianie Twoich, sieci, identyfikatora użytkownika i wszelkich innych informacji, które zdecydujesz się udostępnić zgodnie z ustawieniami konta na Facebooku. Jeśli usuniesz aplikację Guardian z ustawień Facebooka, nie będziemy już mieli dostępu do tych informacji.

Jeśli zalogujesz się do naszych witryn za pomocą logowania Google, użytkownik udziela Google zgody na udostępnianie nam swoich danych użytkownika. Będzie to obejmować twoje imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, płeć i lokalizację, które następnie wykorzystamy do utworzenia tożsamości Guardiana. Możesz użyć swojego zdjęcia z Google jako części swojego profilu. Pozwala nam to również udostępniać Twoje sieci, identyfikator użytkownika i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się udostępnić zgodnie z ustawieniami konta Google. Jeśli usuniesz Guardiana z ustawień Google, nie będziemy już mieli dostępu do tych informacji.

Jeśli zalogujesz się na naszych stronach za pomocą logowania twitter, otrzymamy Twój awatar (małe zdjęcie, które pojawia się obok Twoich tweetów) i nazwę użytkownika twittera.

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie

Jesteśmy w zgodzie z wymogami COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), nie zbieramy żadnych informacji od osób poniżej 13 roku życia. Nasza strona internetowa, produkty i usługi są skierowane do osób, które mają co najmniej 13 lat lub więcej.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings